Uważa się, że występujące powszechnie w chloroplastach żółte i pomarańczowe barwniki karotenoidowe oraz pewne barwniki spotykane wyłącznie u niektórych glonów pełnią również funkcje pochłaniania energii w procesie fotosyntezy, jednakże nie są one zdolne całkowicie zastąpić chlorofilu. Nie znaleziono dotychczas żadnej rośliny, która byłaby zdolna do fotosyntezy nie zawierając choćby jednego z barwników chlorofilowych. Produkty fotosyntezy. Głównymi produktami fotosyntezy są tlen cząsteczkowy i węglowodany. Tlen dyfunduje z fotosyntetyzujących komórek do przestworów międzykomórkowych, a następnie przez szparki do atmosfery zewnętrznej. Część uwalniającego się tlenu może być wykorzystywana bezpośrednio przez komórki rośliny w procesie oddychania. W ciągu dnia u większości roślin przeciętne natężenie fotosyntezy jest znacznie wyższe od przeciętnej szybkości oddychania tlenowego, dzięki czemu zachodzi rzeczywiste uwalnianie tlenu do atmosfery. Do najpospolitszych węglowodanów gromadzących się w następstwie procesu fotosyntezy należą skrobia i pewne inne wielocukrowce. Węglowodany gromadzą się często, przeważnie w postaci ziaren skrobi zawieszonych w cytoplazmie, w nie przeprowadzających fotosyntezy bezbarwnych komórkach np. bulw ziemniaka. Skrobia ta powstaje z cukrów wytwarzanych w fotosyntetyzujących liściach, skąd są one transportowane do innych części rośliny. Biochemia fotosyntezy. Badania biochemiczne, zwłaszcza na poziomie enzymatycznym, okazały się skutecznym instrumentem w wyjaśnianiu podstawowych właściwości i mechanizmów procesu fotosyntezy. Już na początku 19 wieku stwierdzono, że proces fotosyntezy składa się z dwu następujących kolejno po sobie faz: tzw. fazy świetlnej.