Pozwolenie na rozbiórkę

Jeśli kupiliśmy zabudowaną działkę, a dom jednorodzinny czy inny budynek nie odpowiada naszym oczekiwaniom, mamy dwa wyjścia: albo przebudowa domu, albo usunięcie domu z działki. W pierwszym przypadku potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę. A czy wyburzenie istniejącego budynku na naszej działce również wymaga przeprowadzenia formalności budowlanych seks?

To, czy budynek na działce możemy usunąć bez większych formalności zależy w dużej mierze od tego, jakich formalności wymagała wcześniejsza budowa domu. Jeżeli potrzebne było pozwolenie na budowę, to potrzebne będzie pozwolenie na rozbiórkę. Jeżeli budynek wystarczyło zgłosić, to i jego rozebranie wymagać będzie zgłoszenia.

Prawo Budowlane wskazuje jednak także, że zgłoszenie rozbiórki dotyczy jedynie budynków niewpisanych do rejestru zabytków oraz tych, które nie są objęte ochroną konserwatorską. Ponadto budynki takie nie mogą być wyższe niż 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości.

Zgłoszenie rozbiórki składane we właściwym urzędzie musi zawierać informacje o rodzaju, zakresie i sposobie wykonywania prac rozbiórkowych.

Warto jednak pamiętać, że właściwy organ mimo wszystko może na nas nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Dzieje się tak w przypadku, gdy usunięcie budynku może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub gdy wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Wolno stojące budynki gospodarcze, altany i wiaty oraz przydomowe oranżerie, jeżeli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 25 mkw oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków (o wydajności do 7,50 m3/na dobę) także nie wymagają zezwolenia na rozbiórkę. Nie wymaga go również mała architektura ogrodowa.
pozwolenie na rozbiorke Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

Zawsze pozwolenie na rozbiórkę będzie potrzebne, gdy budynek jest wyższy niż 8 m i jest usytuowany blisko granicy czy zabytków.

Aby uzyskać zgodę, należy złożyć w starostwie stosowny wniosek (zwykle podaje się w nim te same informacje, co we wniosku o pozwolenie na budowę. Do wniosku należy dołączyć również wymagane prawem dokumenty. Konieczna będzie zgoda właściciela obiektu (jeżeli właściciel działki nim nie jest). Dołączyć należy również szkic usytuowania obiektu budowlanego i opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych. Należy także dostarczyć opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także inne pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów.

W niektórych przypadkach ? w zależności od potrzeb ? potrzebny będzie również projekt rozbiórki obiektu.

Wniosek zostaje rozpatrzony, a decyzje uzyskuje się w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku, czyli tak samo jak termin wydania pozwolenia na budowę.

Pamiętajmy, że prace rozbiórkowe wymagają prowadzenia dziennika budowy. Na placu budowy potrzebna będzie również żółta tablica informacyjna.