Zadaniem środków produkcji w rolnictwie jest poprawienie warunków środowiska przyrodniczego i mikroekonomicznego, uzbrojenie rąk ludzkich, a więc zwiększenie ich możliwości, ułatwienie pracy i zwiększenie jej wydajności, wreszcie zapewnienie tym mikrofabrykom, jakimi są rośliny i zwierzęta, pożywienia oraz środków ochronnych i leczniczych. Środki produkcji dzielą się na środki trwałe i środki obrotowe lub ? według innej terminologii ? na narzędzia pracy i przedmioty pracy. Bardziej szczegółowa systematyka środków produkcji zależy od systemu społeczno-gospodarczego. Ponadto różne szkoły ekonomiczne stosują różne klasyfikacje tych środków. Ekonomiści angielscy na przełomie XIX i XX wieku, a także później za kryterium podziału przyjmowali stopień ruchomości środków. Wiąże się to z typowym dla Anglii oddzielaniem własności ziemi od jej eskploatacji, która, zwłaszcza dawniej, była domeną dzierżawców. Wnosili oni do gospodarstwa własne ruchomości. Dlatego wspomniani ekonomiści wyróżniali kapitał gruntowy oraz kapitał dzierżawcy. S. Moszczeński za kryterium podziału, przyjmował szybkość zużywania się lub stopień trwałości poszczególnych środków. Rozróżniał on więc kapitał zakładowy, inaczej mówiąc wieczysty ? ziemię, kapitał stały oraz kapitał obiegowy. Autorzy zachodnioniemieccy, a czasami S. Moszczeński, stosują klasyfikację środków produkcji będącą jak gdyby połączeniem dwóch poprzednich. Kryterium podziału stanowi tu stopień ruchomości kapitału lub tempo, w jakim się on zużywa. Rozróżnia się więc kapitał nieruchomy oraz kapitał ruchomy, który z kolei dzieli się na kapitał stały i kapitał obrotowy. Nieraz wyodrębnia się jeszcze środki obiegowe, które prawie ściśle odpowiadają pojęciu środków pieniężnych i towarów na sprzedaż.

………
– hologram kolekcjonerski
– licencja spedycyjna
– Pomoc w pisaniu prac zaliczeniowych
– toksyna botulinowa warszawa
– naklejki na legitymację
– Język norweski od A do Z Repetytorium
– poszerzanie otworów drzwiowych
– komornik sądowy Kalisz
– Poradnik stolarza, Prace w drewnie, konstrukcje drewniane
– WŁAŚCIWOŚCI GAZU PŁYNNEGO