Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem MSWiA na właścicielach i zarządcach budynków lub obiektów użyteczności publicznej spoczywa obowiązek zadbania o odpowiednią ochronę przeciwpożarową. Ustawa wymaga stworzenia odpowiedniego dokumentu, którego celem jest ustalenie dokładnych wymagań dotyczących ochrony przeciwogniowej w budynku. Dokumentem tym jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i zawiera ona treści i wytyczne do bezwzględnego przestrzegania w celu zabezpieczenia ochrony, zdrowia, życia, mienia i środowiska przed pożarem albo jakimkolwiek innym zagrożeniem wynikającym z wykonywania prac, które mogą wywołać pożar. Dokument ten definiuje bezpieczny sposób użytkowania budynku, sposoby zachowania w przypadku wybuchu pożaru, metody organizowania ewakuacji oraz ustala niezbędne w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Dokument dostosowany jest do charakterystyki budynku. Wykonanie instrukcji należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje tzn. posiadającej skończony kurs w zakresie ochrony przeciwpożarowej.